بازگشت به صفحه کامل

مهندس ابوالفضل صالحی

دبیر کارگروه فناوری های نوین تولید
نام و نام خانوادگی :
مهندس ابوالفضل صالحی