بازگشت به صفحه کامل

منظومه های لئو (LEO) , پخش برودکست در منظومه های لئو

عنوان پنل: منظومه های لئو (LEO) , پخش برودکست در منظومه های لئو
نام مسئول پنل: -
سخنرانان: دکتر شهرابی- دکتر صفوی همامی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: مذاکرات