بازگشت به صفحه کامل

ملاحضات کلی در خصوص سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

عنوان پنل: ملاحضات کلی در خصوص سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)
نام مسئول پنل: دکتر ایاز قربانی
سخنرانان: دکتر ایاز قربانی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: مذاکرات