بازگشت به صفحه کامل

مدیریت متمرکز و یکپارچه استودیویی

عنوان پنل: مدیریت متمرکز و یکپارچه استودیویی
نام مسئول پنل: مهندس حسن مداد
سخنرانان: مهندی علیرضا بهادری- مهندس علی رفائی- مهندس محمد کریوند
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: فیض