ما نیازمند رسانه ای تجهیز شده و روزآمد هستیم/دولت خریدار بازار صنعت رسانه است

بازگشت