بازگشت به صفحه کامل

فناوری های نوین در ایجاد و نگهداشت زیرساخت ساختمان و تاسیسات

عنوان پنل: فناوری های نوین در ایجاد و نگهداشت زیرساخت ساختمان و تاسیسات
نام مسئول پنل: مهندی مصطفی التجایی
سخنرانان: مهندس نرگس کاظمی- مهندس قاسم آریانی- مهندس علی محمد سلیمانی- مهندس حمید نانکلی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: عطار