بازگشت به صفحه کامل

فناوری نوین تولید (جلوه های بصری)

عنوان پنل: فناوری نوین تولید (جلوه های بصری)
نام مسئول پنل: مهندس ابوالفضل صالحی
سخنرانان: مهندس محمدرضا نجفی امامی- مهندس حسام الدین شاهرخ- مهندس سعید حسنی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: فیض