بازگشت به صفحه کامل

علوم شناختی، هوش مصنوعی و رسانه

عنوان پنل: علوم شناختی، هوش مصنوعی و رسانه
نام مسئول پنل: مهندس علی محمد سلیمانی
سخنرانان: دکتر الهام کابلی- دکتر ویدا سادات میر ابوالفتحی- مهندس سید محمد علی موسوی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 08:30-10
مکان برگزاری: شیخ بهایی