بازگشت به صفحه کامل

شیوه ارسال نشست

شیوه ارسال نشستهای تخصصی به دبیرخانه اجلاس شانزدهم :
  • ثبت نام و ورود درسایت از طریق لینک ارسال موضوع نشست های تخصصی
  • مطالعه آیین نامه ارسال و ارزیابی نشت ها
  • تکمیل فرم اطلاعات موضوع نشست از طریق سایت
  • ارسال چکیده