بازگشت به صفحه کامل

سیگنال رسانی صداو تصویر بر بستر سلولار

عنوان پنل: سیگنال رسانی صداو تصویر بر بستر سلولار
نام مسئول پنل: مهندس بیژن ابوالحسنی
سخنرانان: مهندس محسن شعبان معظم- دکتر سعیده پهلوان- مهندس مرضیه محسنی راد
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: شیخ مفید