بازگشت به صفحه کامل

راهکارهای استقرار نظام نت (RCM) در سازمان

عنوان پنل: راهکارهای استقرار نظام نت (RCM) در سازمان
نام مسئول پنل: مهندس کوروش لطفعلیان
سخنرانان: مهندس امیر آزادگان- مهندس مسعود علیخانی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 10:30-12
مکان برگزاری: شیخ بهایی