بازگشت به صفحه کامل

راهبردهای رسانه در توسعه خدمات ابری

عنوان پنل: راهبردهای رسانه در توسعه خدمات ابری
نام مسئول پنل: دکتر محمد عسگری
سخنرانان: مهندس علی احمدی ناقدی- دکتر علی فاتحی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 13:30-15
مکان برگزاری: خواجه نصیر