لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر ویداسادات میرابوالفتحی

دکتر ویداسادات میرابوالفتحی مبانی علوم شناختی شیخ بهایی 08:30-10