لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر مهدی نوری

دکتر مهدی نوری ارسال توامان برودکست بر بستر 5G و DVB-T2 شیخ مفید 08:30-10