لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر مریم رضاپور نیاری

دکتر مریم رضاپور نیاری رصد فناوری های نوین صنعت رسانه و راهکارهای پیش رو مولانا 08:30-10