لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر مریم رضاپور نیاری

دکتر مریم رضاپور نیاری فناوری و داده در انقلاب صنعتی چهارم در صنعت رسانه شیخ بهایی 08:30-10