لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر محی الدین مرادی

دکتر محی الدین مرادی تولید و سیگنال رسانی و انتشار بر پایه IP خواجه نصیر 10:30-12