لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر محمد عسگری

دکتر محمد عسگری تولید دیتاست و کاربردهای دیتاست مولانا 13:30-15