لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر مجید فراهانی

دکتر مجید فراهانی چالش های استقرار نظام علمی مدیریت پروژه در شرایط سخت شیخ بهایی 10:30 - 12