لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر قندچی

دکتر قندچی بررسی چالش های مدیریت توزیع منابع انرژی در سازمان عطار 10:30 - 12