لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر فرزاد مینویی

دکتر فرزاد مینویی هوشمندسازی کشف داده و بهبود فرآیندی شیخ بهایی 13:30-15