لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر علی محمدی

دکتر علی محمدی امنیت زیرساخت های رسانه مبتنی بر IP خواجه نصیر 08:30-10