لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر سید مصطفی صفوی همامی

دکتر سید مصطفی صفوی همامی پخش برودکست در منظومه های لئو مذاکرات 10:30-12