لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر سید امیررضا معتمدی

دکتر سید امیررضا معتمدی جلوه های ویژه و آسیب شناسی CGT در تولیدات تلویزیونی مولانا 10:30-12