لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر سعیده پلوان

دکتر سعیده پلوان شبکه رادیو شناختی و کاربرد آن در ارتباطات سیار نسل پنجم شیخ مفید 10:30-12