لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر حمید بهروزی

دکتر حمید بهروزی رصد فناوری های نوین صنعت رسانه و راهکارهای پیش رو مولانا 08:30-10