بازگشت به صفحه کامل

دکتر حسین صامتی

دانشیار و مدیر گروه پژوهشی پردازش گفتار دانشکده، مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر حسین صامتی