لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر حسین شهرابی فراهانی

دکتر حسین شهرابی فراهانی منظومه های لئو (LEO) مذاکرات 10:30-12