لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر ایاز قربانی

دکتر ایاز قربانی ملاحضات کلی در خصوص سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) مذاکرات 08:30-10