لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر امیررضا معتمدی

دکتر امیررضا معتمدی توسعه بصری تولیدات تلویزیونی با بهره برداری از VFX و CGI- فرصت ها و چالش ها فیض 13:30-15