لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر ابوالفضل مازندرانی

دکتر ابوالفضل مازندرانی کاربرد تکنولوژی نوین پلاسما در مرکز داده شیخ بهایی 13:30-15