لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

خانم مهندس سپیده غندالی

خانم مهندس سپیده غندالی تولید و سیگنال رسانی و انتشار بر پایه IP خواجه نصیر 10:30 - 12