جلسه کار گروه نمایشگاه شانزدهمین اجلاس فناور‌ی رسانه با میزبانی اداره کل ساختمان و تاسیسات و با دعوت از مرکز فناوری فضای مجازی، اداره کل های صدا و تصویر، ارتباطات زمینی، فنی پخش، تحقیقات و جهاد خودکفایی و فنی سیما. در این جلسه تجهیزات و خدماتی که ارائه آنها بر بستر IP می تواند مفید باشند و همچنین امکان پذیر بودن آنها در نمایشگاه، مورد بررسی قرار گرفت.