جلسه نشست های تخصصی و کمیسیون های مشترک در شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه