جلسه مهندس شریفی دبیر اجلاس شانزدهم با کمیته ها و کارگروه های مرکز فناوری فضای مجازی