بازگشت به صفحه کامل

تجهیزات حرکتی تصویربرداری

عنوان پنل: تجهیزات حرکتی تصویربرداری
نام مسئول پنل: مهندس محمد کریوند
سخنرانان: مهندس مجتبی سیاه تیری- مهندس احمدرضا شاه طاهری
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 08:30-10
مکان برگزاری: عطار