بازگشت به صفحه کامل

بومی سازی صنعت رسانه، اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان

عنوان پنل: بومی سازی صنعت رسانه، اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان
نام مسئول پنل: دکتر حمید بهروزی
سخنرانان: مهندس محمدرضا علوی منش- مهندس محمدحسن افشاری- سید سعید منجم زاده
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 10:30-12
مکان برگزاری: فیض