بازگشت به صفحه کامل

بررسی چالش های مدیریت توزیع منابع انرژی در سازمان

عنوان پنل: بررسی چالش های مدیریت توزیع منابع انرژی در سازمان
نام مسئول پنل: مهندس ابراهیم کوهی کار
سخنرانان: دکتر آرش قندچی- مهندس موسی صادقی(مدیر عامل شرکت ایکاپارس)- احمد صادقی(نماینده شرکت گاز)- مهندس سید حمزه حسینی(نماینده شرکت گاز)
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: عطار