بازدید دکتر نوبخت ریس سازمان برنامه و بودجه از نمایشگاه صنعت رسانه ش رسانهانزدهمین اجلاس فناورید