بازدید دکتر نوبخت ريیس سازمان برنامه و بودجه از نمایشگاه صنعت رسانه شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه