بازدید دکتر علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه از نمایشگاه صنعت رسانه