بازدید دکتر شاه آبادی معاون صدا از نمایشگاه صنعت رسانه شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه