بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه ارزیابی نشست ها

اهم شرایط بررسی و پذیرش

موضوع ارسالی می بایست جدید بوده و در سنوات گذشته مورد ارزیابی قرار نگرفته باشد. در صورتی که موضوع نشست تخصصی در سنوات گذشته ارسال شده باشد، و نیز به میزان قابل توجهی به روز گردیده باشد. ضروری است موارد بهبود و بهینه سازی به طور مشخص ذکر گردید. تنها به موضوعاتی که در موعد مقرر ارسال شوند، ترتیب اثر داده خواهد شد. بررسی موضوع نشست منوط به ارسال از طریق سایت اجلاس معرفی شده می باشد. در موضوعاتی که به صورت گروهی مطرح میشوند، ذکر نام همه اعضاء گروه الزامی است. کلیه مسئولیت مربوط به مالکیت حقوقی ایده ارائه شده بر عهده ارائه¬کننده ها خواهد بود. موضوعاتی که دارای هدف و نتیجه¬گیری شفاف نباشند بررسی نخواهند شد.

نحوه بررسی و شیوه امتیازدهی به موضوعات نسیت های تخصصی
  • هم راستایی با استراتژیها و فعالیتهای سازمان
  • خلاقیت و نوآوری
  • قابلیت اجرایی شدن و کاربردی بودن موضوع
  • سطح کیفی فناوری و روزآمدی
  • قابلیت توسعه و بکارگیری در دیگر نقاط سازمان
  • عایدات حاصل از ایده (صرفه¬جویی، بهینه سازی، درآمدزایی، جذب مخاطب و ...)