اهدا لوح تقدیر و تندیس شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه به برگزیدگان حوزه های مخنلف فنی