اهداء لوح تقدیر و تندیس اجلاس پانزدهم به برترین ها