بازگشت به صفحه کامل

انقلاب صنعتی چهارم

عنوان پنل: انقلاب صنعتی چهارم
نام مسئول پنل: دکتر مریم رضاپور نیاری
سخنرانان: دکتر مریم رضاپور نیاری- مهندس مصطفی درجزی- مهندس ابراهیم شریفی- دکتر محمد اسلامیان
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: شیخ بهایی