بازگشت به صفحه کامل

انتقال و زیرساخت های ذخیره سازی در حوزه رسانه

عنوان پنل: انتقال و زیرساخت های ذخیره سازی در حوزه رسانه
نام مسئول پنل: مهندس روح الله شاطرپوری
سخنرانان: مهندس هادی سعادت ثانی- مهندس رضا صاحب زمانی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: فیض