بازگشت به صفحه کامل

الزامات چالش ها و راه کارهای اجرایی استقرار نظام مدیریت پروژه در سازمان

عنوان پنل: الزامات چالش ها و راه کارهای اجرایی استقرار نظام مدیریت پروژه در سازمان
نام مسئول پنل: مهندس مصطفی درجزی
سخنرانان: مهندس مصطفی درجزی- دکتر مجید فراهانی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: شیخ بهایی