بازگشت به صفحه کامل

الزامات شبکه پایدار انرژی در زیرساخت تاسیسات

عنوان پنل: الزامات شبکه پایدار انرژی در زیرساخت تاسیسات
نام مسئول پنل: مهندس مهدی پورصادق
سخنرانان: مهندس عرفان کوهی رونقی- مهندس مریم رحیمی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: عطار