لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

آقای مهندس شکری

آقای مهندس شکری کاربردهای نوآورانه هوش مصنوعی در صنعت رسانه مولانا 10:30-12